Câu đảo ngữ

14/06/2017

Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn manh về một sự việc hay một chủ thể nhất

định được để cập tới trong câu.

Câu đảo ngữ là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo

ngữ

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Eg: No money shall I lend you from now on. (= Not any money shall I lend you

from now on.)

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: never, rarely, seldom, little, hardly ever…

Never/rarely/seldom/little/hardly ever + Auxiliary + S + V

Eg: Never in Mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

3. Đảo ngữ với ONLY

Only once

Only later

Only in this way

Only in that way

Only then + Auxiliary + S + V

Only after + N

Only by V-ing/ N

Only when + clause

Only with + N

Only if+ clause

Only in adv of time/ place

Eg: Only once did I meet her.

Only after all guests had gone home could we relax.

Only when I understand her did I like her.

Only by practicing English every day can you speak it fluently.

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No

At no time

On no condition

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

In no way

No longer

Eg: For no reason shall you play truant.

The money is not to be paid under any circumstances. (= Under no

circumstances is the money to be paid.)

On no condition shall we accept their proposal.

5. No sooner……… than…

Hardly/barely/scarcely……… when/ before…

Eg: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain became down in torrents.

6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…

Not only + Auxiliary + S + V but…. also……….

Not only is he good at English but he also draws very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

7. Đảo ngữ với SO

So + Adj/Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề)

Eg: So dark is it that I can’t write.

So busy am I that I don’t have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

So + adjective + be + N + clause

Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

8. Đảo ngữ với Until/till + clause/Adv of time + Auxiliary + S + V

Eg: I won’t come home till 10 o’clock. (= Not until/till o’clock that I will come

home. = It is not until 10 o’clock that I will come home.)

I didn’t know that I had lost my key till I got home. (= Not until/till I got home

did I know that I had lost my key.)

9. Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V

Eg: No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.

10. Đảo ngữ với câu điều kiện

a. Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

Eg: Should she come late, she will miss the train.

Should he lend me some money, I will buy that house.

b. Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V = Were + S…

Eg: If I were you, I would work harder = Were I you, I……

If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……

c. Câu điều kiện loại 3: If-clause = Had + S + V­­3

Eg: If my parents had encouraged me, I would have passed exam. (= Had my

parents encouraged me, I………)


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu từ các NXB danh tiếng Oxford, National Geographic
  • Lộ trình học đáp ứng mục tiêu ứng dụng thực tế và luyện thi chứng chỉ quốc tế đang được BC, IDP phát triển.
  • Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh các trường Top như FTU, ULIS, HANU cùng kinh nghiệm tối thiểu 03 năm giảng dạy. Giảng viên bản địa có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và kinh nghiệm từ 2-3 năm làm việc tại Việt Nam được cung cấp bởi các Agency uy tín.
  • Quy mô lớp học nhỏ 10-17 học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Fanpage: https://www.facebook.com/Englishcampcenter

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

 

 


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X